Нужни документи при кремация:

– Съобщение за смърт (от личен или наш лекар)
– Талон за кремация (от личен или наш лекар)
– Документ за самоличност на починалия (лична карта или паспорт)
– Документ, доказващ родствена връзка между починалия и заявителя на кремацията. съпруг/съпруга – свидетелство за брак
родител – акт за раждане
– по далечна роднинска връзка изисква „удостоверение за родствена връзка”
(издава се от служба есграон според община по местоживеене)

Полагане на урна

Урната може да бъде положена в старо гробно място, за което се изискват следните документи:
– Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова;
– Лична карта на покойника;
– Квитанция за платено гробно място и удостоверение за наследници на титуляра на гробното място.
В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.
Урната може да бъде положена в стара урнова ниша